Maturitní zkouška 2017

 

Témata ústních zkoušek společné části ANJ, NEJ, FRJ, RUJ naleznete zde>>

 

Informace pro maturanty

561/2004 Školský zákon

§ 81 odst 10

(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.


Harmonogram maturitní zkoušky 2017

Zveřejnění témat školních zkušebních úloh
společné části maturity
do konce října
Přihlášky maturitních předmětů od 14. 11. nejlépe do 25. 11. 2016*
Ověření správnosti elektronické verze přihlášky
nejlépe do 16. 12. 2016**
Maturitní ples
21. 1. 2017
Jmenování členů maturitních komisí 25. 3. 2017
Písemná maturitní zkouška z CJL 11. 4. 2017
Písemné maturitní zkoušky  profilová části 18. 4. 2017
Uzavření docházky v maturitním ročníku 21. 4. 2017
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 19. 4. 2017
Pedagogická rada pro maturitní ročníky 21. 4. 2017
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky 25. 4. 2017
Volno maturitních ročníků 26. 4. až 28. 4. 2017 a v období bloku testů a písemných prací společné části
Blok testů a písemných prací společné části 2. 5. 2017 až 15. 5. 2017
Ústní maturitní zkoušky 16. 5. až 19. 5. 2017
Vydání vysvědčení maturantům 25. 5. 2016 (změna vyhrazena)
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ bude upřesněno
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému
termínu MZ v podzimním období
bude upřesněno

 

* nejzazší termín 28. 11. 2016 (odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)

** nejzazší termín 31.12. 2016 Podpis žáka pod výpisem elektronické verze přihlášky je nutnou podmínkou zápisu k maturitní zkoušce.