Maturitní zkouška 2019

 

Témata ústních zkoušek profilové části naleznete zde

Definitivní verziškolního kánonu naleznete zde

Informace pro maturanty

561/2004 Školský zákon

§ 81 odst 10

(10) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.


Harmonogram maturitní zkoušky 2019

Zveřejnění témat školních zkušebních úloh
společné části maturity
do konce října
Přihlášky maturitních předmětů od 26. 11. nejlépe do 28. 11. 2018*
Ověření správnosti elektronické verze přihlášky
nejlépe do 14. 12. 2018**
Maturitní ples
11. 1. 2019
Jmenování členů maturitních komisí 39. 3. 2019
Písemná maturitní zkouška z CJL  10. 4. 2019
Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka 11. 4. 2019
Písemné maturitní zkoušky profilové části 16. 4. 2019
Uzavření docházky v maturitním ročníku 19. 4. 2019
Uzavření klasifikace v maturitním ročníku 23. 4. 2019 v 9.30
Pedagogická rada pro maturitní ročníky 25. 4. 2019 v 9.30
Seznámení maturantů s harmonogramem maturitní zkoušky 26. 4. 2019
Volno maturitních ročníků 29. 4. 2019 a po bloku testů
Blok testů společné části 2. 5. 2019 až 10. 5. 2019
Ústní maturitní zkoušky 20. 5. až 24. 5. 2019
Slavnostní předání vysvědčení maturantům 29. 5. 2019 ve 16.00 (změna vyhrazena)
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ 19. 5. 2019
Nejzazší termín pro podání přihlášky k náhradnímu či opravnému
termínu MZ v podzimním období
25. 6. 2019

 

* nejzazší termín 30. 11. 2018 (odevzdaná přihláška nebude zkontrolována)

** nejzazší termín 31.12. 2018. Podpis žáka pod výpisem elektronické verze přihlášky je nutnou podmínkou zápisu k maturitní zkoušce.